Hà Nội – Cửa Lò – Viêng Chăn – Luông Pha Băng – Xiêng Khoảng – Cửa Lò – Hà Nội (8 ngày/ 7 đêm)